Over het notariaat

Jaarlijks stappen 2,5 miljoen burgers naar een notariskantoor op een sleutelmomenten in hun privé- en beroepsleven

Het notariaat

Jaarlijks stappen 2,5 miljoen burgers naar een notariskantoor op een sleutelmomenten in hun privé- en beroepsleven. Zij krijgen er onafhankelijk advies op maat, dat hen in staat stelt in alle vertrouwen cruciale projecten in hun leven te verwezenlijken, zoals een huwelijk of een echtscheiding, de aankoop of verkoop van een eigendom, de oprichting van een onderneming, een schenking of een nalatenschap.

 

De notaris

De notaris speelt een essentiële rol als raadgever. Zijn deskundigheid en zijn menselijke en professionele ervaring stellen hem in staat aan zijn cliënten adviezen op maat te verstrekken om in alle sereniteit verdere stappen in hun leven te zetten. In alle materies die hij behandelt, waakt de notaris erover dat zijn cliënten goed geïnformeerd zijn over de verbintenis die zij op het punt staan te tekenen en over alle gevolgen, zowel juridische als fiscale, die daaruit voortvloeien.

Voor meer informatie over de sleutelmomenten www.notaris.be

 

Adviezen | Als raadgever ontwikkelt de notaris een globale visie van de situatie van zijn cliënten, zonder zich te beperken tot éen invalshoek.  Zo genieten zijn cliënten van multidisciplinaire adviezen die hen in staat stellen hun gezinsleven en hun beroepsleven in overeenstemming te brengen.

Onpartijdigheid | De notaris mag nooit partij kiezen, hij behoort onpartijdig te zijn en aan alle partijen rond de tafel objectieve informatie te verstrekken teneinde eventuele conflicten te voorkomen.

Aktes | De grote beslissingen in het leven zijn niet zonder gevolgen voor diegene die ze neemt en soms geldt dat zelfs voor zijn naaste verwanten. Dat is de reden waarom de wet in bepaalde gevallen schriftelijke stukken voorschrijft om de akkoorden tussen 2 of meerdere partijen vast te leggen: we hebben het hier over "authentieke akten". Door de "authenticatie" van deze akten verleent de notaris, als door de Koning benoemde openbare ambtenaar, er bewijskracht en uitvoerbaarheid aan.

 

Ontdek onze corporate brochure

Waar staat het notariaat voor? Op welke momenten in je leven kan je terecht bij de notaris en zijn team? En welke rol speelt Fednot daarbij?

Dat en meer kan je lezen in onze nieuwe brochure.

 

Werken in het notariaat

Het notariaat gaat heel wat verder dan de juridische wereld. Het biedt werk aan talrijke profielen die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van een notariskantoor (dossierbeheerders, boekhouders, onthaalpersoneel, …). De notaris en zijn medewerkers vormen een hecht team. Werken in het notariaat is op de eerste plaats een vak met een sterke menselijke dimensie uitoefenen en bijdragen tot levensprojecten in de ware zin van dat woord.
 

Cijfers

Jaarlijks komen er 2,5 miljoen burgers in de notariskantoren

Een netwerk van 1.150 kantoren gespreid over het hele land

9.550 personen ten dienste van de burger: 1.550 notarissen en 8.000 notariële medewerkers

Ruim 900.000 akten per jaar