Over Fednot

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot)

Fednot ondersteunt de notariskantoren inzake juridische adviezen, het beheer van het kantoor, IT-oplossingen, opleidingen en informatie voor het grote publiek.

Zij vormt een netwerk van 1.126 kantoren dat 1.646 notarissen en 9.794 medewerkers telt.

Ontdek de nieuwe Corporate Brochure Fednot

Editie 2022 Dowload (PDF, 7Mb)

De directie

Katrin Roggeman

Voorzitter

Jan Sap

Directeur-generaal

Hilde Jacobs

Directeur SU Legal

Jean-Michel Willain

Directeur SU Finance

Manou Van der Brempt

Directeur SU Marketing & Communication

Aline Leys

Directeur SU HR

Over het notariaat

Het notariaat

Jaarlijks stappen 2,5 miljoen burgers naar een notariskantoor op een sleutelmomenten in hun privé- en beroepsleven.

Zij krijgen er onafhankelijk advies op maat, dat hen in staat stelt in alle vertrouwen cruciale projecten in hun leven te verwezenlijken: een huwelijk of een echtscheiding, de aankoop of verkoop van een eigendom, de oprichting van een onderneming, een schenking of een nalatenschap.

De notaris

De notaris is een raadgever en een vertrouwenspersoon. Zijn deskundigheid en zijn menselijke en professionele ervaring stellen hem in staat aan zijn cliënten persoonlijk advies te verstrekken. Zo kunnen zij in alle sereniteit verdere stappen zetten in hun privé- en professioneel leven. In alle materies die hij behandelt, waakt de notaris erover dat zijn cliënten goed geïnformeerd zijn over het engagement dat zij aangaan.

Voor meer informatie over de sleutelmomenten: www.notaris.be

Advies | Als raadgever heeft de notaris een globale kijk op de situatie van zijn cliënten. Zo kan hij hen gericht adviseren bij het realiseren van hun projecten.

Onpartijdigheid | De notaris kiest geen partij. Hij geeft alle betrokkenen objectieve informatie en voorkomt mogelijke conflicten.

Akten | Belangrijke beslissingen in het leven zijn niet zonder gevolgen, voor diegene die ze neemt vaak ook voor zijn naaste verwanten. Deze vastleggen in schriftelijke overeenkomsten gebeurt via "authentieke akten". Door de "authenticatie" van deze akten verleent de notaris, als openbaar ambtenaar, er bewijskracht en uitvoerbaarheid aan.

Andere notariële instellingen

De Nationale Kamer van notarissen

De Nationale Kamer van notarissen is het wettelijk reglementerend en vertegenwoordigend orgaan van het notariaat. Als openbare instelling staat ze ten dienste van het openbaar belang. Door haar reglementen zorgt ze voor een deontologische en eenvormige uitoefening van het beroep. Haar adviezen en vademecums willen daarbij een leidraad zijn voor alle betrokkenen.

Het notariaat hecht het grootste belang aan de deontologie en de interne controle ter bescherming van de burger. Zo waakt de Nationale Kamer samen met de Notariële Zekerheid over de financiële integriteit van de notariskantoren.

De Algemene Vergadering van de Nationale Kamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 11 provinciale genootschappen van notarissen.

De provinciale kamers en genootschappen

Alle notarissen zijn lid van een provinciaal genootschap. De provinciale kamers vertegenwoordigen het genootschap en hebben hoofdzakelijk een deontologische en tuchtrechtelijke opdracht.